Ομιλία κατα τη διάρκεια της συζήτησης του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Επικρατείας «Κύρωση της από 9.8.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ακεραιότητας στη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών» (Α΄ 152)»