«Σοβαρή παραβίαση της νομιμότητας, με σοβαρό ενδεχόμενο τη μη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού από την επιλογή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση Προκήρυξης, σε έργο της Περιφέρειας Αττικής», καταγγέλλουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής με την υπ’ αρ. 2310/2020 Απόφασή της (ΑΔΑ: 9Ψ4Ο7Λ7-7ΨΡ) στην 69η συνεδρίασή της στις 27.10.2020, αποφάσισε την προσφυγή στην διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση Προκήρυξης (άρθρο 32, παρ. 2, περ. γ του Ν.4412/2016) για την εκτέλεση του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκληθήκαν από́ τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της 24-25/11/2019 στην τοπική́ κοινότητα Κινέττας», προϋπολογισμού́ 18.950.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).  Η Απόφαση ελήφθη με τις ψήφους της Διοικούσας παράταξης, ενώ σύσσωμη η Αντιπολίτευση άσκησε έντονη κριτική.

Πρόκειται για διαδικασία που ουσιαστικά ταυτίζεται με απευθείας ανάθεση, καθώς στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας δεν γίνεται ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός και δεν διασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός αλλά απευθύνεται πρόσκληση σε περιορισμένο αριθμό εργοληπτικών εταιριών. Κατά Νόμο, η διαδικασία αυτή επιτρέπεται σε εξαιρετικές μόνον συνθήκες,  “κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή” (άρθρο 32, παρ. 2, περ. γ του Ν.4412/2016).

Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής (σημείο 11), το έργο εντάχθηκε στον Προϋπολογισμό του 2020 στις 11 Δεκεμβρίου 2019 με αρχικό προϋπολογισμό 9.000.000 € (βλ. ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ, σελ. 196, Πίνακας 2: Εντάξεις νέων έργων). Στις 20.03.2020 ζητήθηκε από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία η χρηματοδότηση του έργου για τον οριστικό του Προϋπολογισμό (που συμπεριλαμβάνει εργασίες οδοποιίας του Δήμου Μεγαρέων μέσω Προγραμματικής Σύμβασης), ο οποίος τελικά ανήλθε στο ποσό των 18.950.000 €. Μάλιστα τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου, που διανεμήθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή, αναφέρουν ως ημερομηνία σύνταξής των τον Μάρτιο 2020. Κι ενώ η ένταξη του αυξημένου ποσού στον Προϋπολογισμό 2020 της Περιφέρειας Αττικής όφειλε να γίνει στην 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2020 που έλαβε χώρα στις 16.04.2020 (βλ. ΑΔΑ: ΩΓΚΦ7Λ7-ΓΦ4, σελ. 23, Πίνακας 1: Εντάξεις νέων έργων), αυτό δεν έγινε. Αντίθετα αφέθηκε, χωρίς κανέναν λόγο, με ευθύνη της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, για την 2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού που έλαβε χώρα στις 29.07.2020 (σημείο 15 όπ.π // βλ. και ΑΔΑ: ΨΟΥΡ7Λ7- ΕΚΨ, σελ. 48, Πίνακας 1: Εντάξεις νέων έργων). Η δε εισαγωγή του ζητήματος στην κατά Νόμο αρμόδια Οικονομική Επιτροπή για λήψη απόφασης για τους όρους του διαγωνισμού έγινε στις 27.10.2020. Μάλιστα, η εφαρμογή της συγκεκριμένης κατεπείγουσας διαδικασίας έγινε με πρόταση του χωρικού Αντιπεριφερειάρχη (όπ.π. σημείο 20) και όχι με πρωτοβουλία της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας.

Συμπερασματικά, ενώ ο διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου μπορούσε να έχει προκηρυχθεί στο τέλος Απριλίου 2020 (δεδομένου ότι η Μελέτη ήταν ήδη έτοιμη από τον Μάρτιο του 2020 και η έγκριση της οριστικής χρηματοδότησης θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει στην 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2020 στις 16.04.2020) και μάλιστα με Ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία που υπηρετεί τον υγιή ανταγωνισμό, τελικά προκηρύσσεται 6 ολόκληρους μήνες μετά, με κατεπείγουσα διαδικασία που ταυτίζεται ουσιαστικά με την απευθείας ανάθεση. Για την οποία μάλιστα ευθύνεται αποκλειστικά η αναθέτουσα αρχή, δηλαδή η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, κατά σοβαρή παραβίαση του Νόμου, ο οποίος ορίζει ότι “οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη” (άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/2016).

Επιπροσθέτως, η ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής όφειλε να ληφθεί μετά από σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων καθώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ του Ν.4013/2011: “Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με την περίπτωση β` της παρ. 2 του άρθρου 26 και τα άρθρα 32 και 269 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, εφόσον οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΚ και 2014/25/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη με το Ν. 4412/2016 …”. Όχι μόνο δεν ελήφθη η σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ αλλά ούτε καν ζητήθηκε αυτή, με επιλογή της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, προφανώς παραβιάζοντας την Νομιμότητα, καθότι ζήτημα ανωτέρας βίας, μετά από καθυστέρηση 6 μηνών δεν νοείται να επικαλείται κανείς.

Επειδή με προφανή ευθύνη, ενδεχομένως και σκοπιμότητα, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, καθυστέρησε να δημοπρατήσει το έργο κατά 6 μήνες και φθάνει να επικαλείται το “κατεπείγον” μετά την πάροδο 11 μηνών από τότε που συνέβησαν οι πλημμύρες,

Επειδή η εφαρμοζόμενη διαδικασία, της επί της ουσίας απευθείας ανάθεσης, οδηγεί σε σημαντικά υψηλότερες προσφορές από τις εύλογες που αναμένονται αν εφαρμοστεί Ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία, με συνέπεια να ζημιώνεται το Δημόσιο κατά πολλά εκατομμύρια ευρώ»

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  1. Ποιες πρωτοβουλίες θα ληφθούν ώστε να επιτευχθεί η αλλαγή της διαδικασίας και να γίνει η δημοπράτηση του έργου με την Ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία;
  2. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για να διασφαλίσει την τήρηση της νομιμότητας και του Δημοσίου Συμφέροντος;

 

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

Ζαχαριάδης Κώστας

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αλεξιάδης Τρύφων

Αναγνωστοπούλου Σία

Βαρδάκης Σωκράτης

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Κατρούγκαλος Γιώργος

Λάππας Σπύρος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μωραϊτης Θάνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Πούλου Παναγιού

Ραγκούσης Γιάννης

Σαρακιώτης Γιάννης

Σπίρτζης Χρήστος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νικόλαος

Φωτίου Θεανώ

Χρηστίδου Ραλλία